Videopůjčovna Topfun - Největší on-line videopůjčovna v ČR.

Spoločnosť Topfun Media, a.s., so sídlom Bohdalecká 1483, 101 00 Praha 10 - Michle, Česká republika, IČO: 286 36 589, Obchodný register Mestského súdu v Prahe, sp. zn. B 18610 si Vás týmto dovoľuje informovať, že s účinnosťou od:

12.06.2015 ukončuje prevádzku technickej platformy Topfun ako aj s tým spojené poskytovanie služieb Topfun.

Váš prípadný nevyčerpaný kredit na Vašom Topfun účte Vám bude v súlade s bodom 4.4. Nákupného poriadku vrátený bezhotovostným prevodom v prospech Vášho bankového účtu, ktorý za týmto účelom oznámite spoločnosti Topfun Media, a.s. písomne na adresu Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o., Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava ako aj elektronicky na adresu: topfun.info@gmail.com Zároveň Vám týmto oznamujeme že vrátená suma v zmysle Nákupného poriadku bude znížená o náklady spojené s administráciou a predmetnou transakciou o čiastku 200,-CZK. V oznámení okrem čísla a názvu Vášho bankového účtu je potrebné uviesť aj nasledovné informácie pre účely identifikácie: e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, spôsob a približné obdobie (mesiac / rok) realizácie poslednej platby za službu Topfun. Spoločnosť Topfun Media, a.s. si vyhradzuje právo preveriť Vami poskytnuté údaje.